Till toppen av sidan
Er återförsäljare av Carrier
Nav
Er återförsäljare av Carrier

Ditt kompletta kylföretag

Vi erbjuder dig alla typer av entreprenader, teknisk support, service och förebyggande underhåll.

Läs mer

Kylmontage Redotem AB:s miljöpolicy

Kylmontage är ett av landets största kylentreprenadföretag. Kylföretagen har med sin verksamhet en stor påverkan på miljön. För Kylmontage är det en självklarhet att ta ansvar för kylanläggningarnas anpassning till miljön. Därmed tar vi också ansvar för såväl vår som kommande generationers framtid. Kylmontage är ISO certifierad enligt 14001.

Vår målsättning är att minst uppfylla gällande miljölagstiftning och gällande F-Gas förordningen. Vi utvecklar och förbättrar vårt miljöarbete genom att fokusera oss på följande.

Kunden

Genom samarbete och information underlättar vi för kunderna vid såväl nyinstallationer som ombyggnader att driva sitt miljöarbete.

Vi anpassar vår verksamhet till våra kunders krav på god miljö.

Kvaliteten

Vi använder ledande produkter vad avser kvalitet prestanda och miljö.

Genom service och underhåll bibehåller vi en problemfri anläggning med lång livslängd.

Kretsloppstänkande

Vi levererar enbart kylutrustningar innehållande miljöanpassade köldmedier.

Vi levererar anläggningar och produkter med med hög energieffektivitet för att på så sätt minska användningen av naturens resurser.

Vi undviker produkter innehållande miljöfarliga ämnen.

Vi använder produkter med så hög återvinningsgrad som möjligt.

Även om det i dag inte alltid finns ett miljöanpassat alternativ i vår verksamhet strävar vi efter att göra ett val i rätt riktning genom att använda det alternativ som bäst uppfyller miljökraven från Kund-, Kvalitets- och Kretsloppssynpunkt.

Intresserad av våra tjänster inom entreprenad och service?

Skicka offertförfrågan